Reklama
 
Blog | Pavel P. Ries

Otevřený dopis zastupitelstvu a Radě hl. města Prahy

Čas od času, je třeba různé volené zástupce lidu upozorňovat na to, aby konali a to obzvláště v případech, kde vzniká obci škoda.

Dvanáct požadavků ASORKD

  

 

Vážené zastupitelstvo, vážená Rado,

Reklama

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky stojí od října loňského roku v popředí iniciativy Zachraňte Karlův most. Když jsme začali klást, v souvislosti s opravou Karlova mostu, různé otázky, vždy jsme se od kompetentních orgánů dozvídali, že je vše v nejlepším pořádku a pokud není, pak jsou to jen drobná pochybení. Tento názor odpovědných za „opravu“ mostu dnes naštěstí již nesdílí řada odborníků jak u nás, tak v zahraničí a především více než 43 000 signatářů naší petice Zachraňte Karlův most: Poté co si Praha sama sobě udělila směšnou pokutu za „drobná“ pochybení, předalo MK ČR celou věc k prošetření Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Ten po prošetření dospěl ke stejnému názoru jako my, naši signatáři a významní odborníci a to, že Karlův most byl nešetrnou opravou poškozen a že došlo k řadě selhání a Praze udělil pokutu přes 3 mil. Kč. Toto rozhodnutí bylo úřadu Ministerstvem kultury nakonec vráceno k přepracování pro drobné chyby. To nic nemění na tom, že poslední zasedání UNESCO ve svém usnesení má stejný názor na necitlivou opravu KM a prezidium ASORKD je velmi rádo, že se mu podařilo svůj názor komisi UNESCO osobně sdělit při její návštěvě v lednu v Praze i přes urputnou snahu ICOMOSu a Magistrátu, abychom se ke slyšení před komisi vůbec nedostali.

Vážení zastupitelé, vážená Rado HMP, přestože se naší iniciativou a mediálním tlakem podařila určitá zlepšení při opravě KM, nemyslíme si, že je vše v pořádku a jsme přesvědčeni, že je zde ještě řada otázek, na které je třeba odpovědět. Jménem více než 43 000 signatářů naší internetové petice Zachraňte Karlův most se na vás proto nyní obracíme tímto otevřeným dopisem a žádáme vás, abyste se zasadili o to, aby byly splněny naše níže uvedené požadavky. ASORKD tedy, spolu se svými signatáři, žádá:

 1. Rozkrytí podmínek výběrového řízení a zdůvodnění, proč nebyla ve výběrovém řízení požadována podmínka zkušenosti s opravou památek. Zejména zdůvodnit, proč výběrové řízení vyhrála firma, která nemá absolutně žádné zkušenosti s opravou památky tohoto druhu. V této souvislosti žádáme prošetření vazeb manželky bývalého poslance Bürgermeistra na firmu Mott MacDonald.
 2. Přesně, a to do koruny, účetně dokladovat, kolik peněz bylo vybráno z darů na opravu Karlova mostu (rok 2008) a jak byly tyto peníze použity. Účet, na který byly peníze poukazovány, zveřejnit.
 3. Vysvětlení, jak mohlo dojít k tak diametrálně odlišnému náhledu na vyřazení kamenů.
 4. Rozebrat znovu zábradlí (Benátská charta zná i tento postup) a opravit místa, která byla udělána fušérsky. Opravu dělat původními kamenickými postupy a za asistence Českého svazu kameníků a dohledu renomovaných restaurátorů.
 5. Kameny určené komisí jako zbytečně vyřazené, vrátit zpět na místa odkud byly vyjmuty.
 6. Vyměnit všechny nové kameny těžené odstřelem a řezané strojově za kameny opracované tradičními postupy. Tam, kde byly nahrazeny kameny zbytečně, vrátit původní. Všechny tyto opravy nechat uhradit viníkům. 
 7. Provést audit nezávislých odborníků. Nejlépe ze zahraničí na technické provedení prací na mostovce.
 8. Provést účetní audit nákladů na opravu mostu a zveřejnit dodavatelsko-odběratelské vztahy. Nejedná se o soukromou zakázku, ale o zakázku veřejného charakteru financovanou z peněz daňových poplatníků.
 9. Aby další etapě oprav předcházel už od počátku stavebně historický a restaurátorský průzkum. Zveřejnit výsledky opožděného stavebně historického průzkumu z předcházející etapy s daty jeho zahájení, jeho poznatky a dílčí výsledky. Uvést jmenovitě, kdo ho prováděl nebo stále provádí, kým byl pověřen a jmenován.
 10. Připravit nové výběrové řízení na další etapu oprav, kde budou muset účastníci tohoto řízení prokázat odbornost a zkušenost s opravami významných památek a kde se bude na KM hledět především jako na NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKU.
 11. Okamžité odstoupení Jana Kněžínka z funkce ředitele odb. kultury a Pavla Béma jak z místa primátora, tak poslance. 
 12.  Abyste se přidali k našemu požadavku zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která se bude zabývat pozadím opravy Karlova mostu.

  Očekáváme, že se od vás v co nejkratší době dozvíme, kdy budou tyto naše požadavky projednány v zastupitelstvu a v Radě a dále výsledek tohoto projednání – jak se k nim zastupitelstvo a Rada postavili.

   

  V Praze: 13. 9. 2010

   

  Za ASORKD:

Pavel P. Ries

a

Martin J. Kadrman

 

 

 

Dopis byl zaslán všem předsedům jednotlivých stranických klubů a všem členům Rady HPM. Dále byl poskytnut médiím.

Magistrát HMP na svých stránkách o úrovní oprav stále bezostyšně lže i přes názor UNESCO, PI MK ČR a řadu významných odborníků.

 

Z magistrátu přišla zatím odpověď pouze od předsedy klubu SNK-ED: 

 

—– Original Message —–

 

From: Jiří Witzany

To: ‚Pavel P. Ries‘

Sent: Friday, September 17, 2010 11:34 PM

Subject: RE: 12 požadavků ASORKD – otevřený dopis zastupitelům a Radě hl. města Prahy

 

Vážený pane Riesi,

Děkuji Vám za zaslaný dopis a rád bych Vás ujistil, že s Vašimi požadavky zcela souhlasím. Jak jistě víte, na dubnové zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy jsem připravil tisk k problematice Karlova mostu, jehož cílem bylo projednání požadavků petice, komise pro obnovu KM, NPÚ a dalších kompetentních orgánů. Díky většině hlasů zastupitelů ODS nebyl tento bod ani zařazen do programu jednání zastupitelstva. Bylo zřejmé, že se rada ODS tímto skandálním stavem opravy naší nejvýznamnější památky nechce na veřejném jednání do konce volebního období zabývat. Věřím však, že se postoj nově zvoleného zastupitelstva k tomuto vážnému problému bude jiný a ujišťuji Vás, že se, pokud budu mít tu možnost, o projednání Vámi uváděných požadavků a nápravu neuspokojivého stavu rekonstrukce KM zasadím.

 S upřímným pozdravem,

 Jiří Witzany

 

 

Pokud by se našli další, kteří by se s našimi požadavky ztotožnili, neklikejte na karmu, ale na jména jednotlivých předsedů stranických klubů a členů Rady HMP, pod která jsem přiřadil jejich veřejné e-mailové adresy. Zde je máte hezky jmenovitě:

 

předseda klubu ODS
předseda klubu ČSSD
předseda klubu KSČM
předsedkyně klubu SZ
předseda klubu SNK – ED
primátor hl. m. Prahy
člen rady HMP
první náměstek primátora hl. m. Prahy

člen rady HMP

náměstek primátora hl. m. Prahy
člen rady HMP
náměstek primátora hl. m. Prahy
člen rady HMP

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama